Structure d 'entreprise

Siège:Hangzhou Headquarters Research and Development Centre
Usine:Sichuan Province R & D & T & m base
Bibliothèque d 'applicationsTianjin
Branche:Chengdu, Tianjin, Wuhan, Shijiazhuang, Zhengzhou